Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach naszej strony internetowej i stron internetowych, związanych z nimi funkcji i treści oraz zewnętrznych stron internetowych, takich jak m.in. B. nasz profil medialny Social w mediach. (zwane dalej łącznie „ofertą internetową”). W przypadku użytych terminów, takich jak „przetwarzanie” lub „osoba odpowiedzialna”, odsyłamy do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Odpowiedzialny

COMREP MM
Serwis komputerowy Marek Müller
Ubierweg 5, 42653 Solingen

Wpis do rejestru:

Sąd rejestrowy: sąd rejonowy Solingen
Numer rejestracyjny: zostanie przesłany później

Odcisk: https://comrepmm.eu/impressum

Rodzaje przetwarzanych danych:

– Dane inwentarzowe (np. nazwiska, adresy).
– Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
– Dane treści (np. tekst, zdjęcia, filmy).
– Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).
– Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Kategorie osób, których dane dotyczą

Odwiedzający i użytkownicy oferty online (w dalszej części określamy zainteresowane osoby łącznie „użytkownikami”).

cel przetwarzania

– Udostępnianie oferty online, jej funkcji i treści.
– Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami.
– Środki ostrożności.
– Pomiar zasięgu/marketing

Użyte terminy

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jedna lub więcej cech szczególnych, wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

„Przetwarzanie” to dowolny proces lub seria procesów przeprowadzanych z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów w związku z danymi osobowymi. Pojęcie to jest szerokie i obejmuje praktycznie każdą obróbkę danych.

„Osoba odpowiedzialna” to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

Właściwe podstawy prawne

Zgodnie z Art. 13 RODO poinformujemy Cię o podstawie prawnej przetwarzania przez nas danych. Jeżeli podstawa prawna nie jest wymieniona w oświadczeniu o ochronie danych, zastosowanie mają następujące zasady: Podstawą prawną uzyskania zgody jest Art. 6 (1) lit. podstawą przetwarzania w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 6 ust. W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych wymagają żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Środki ostrożności
Zgodnie z Art. 32 RODO podejmujemy odpowiednie środki techniczne, biorąc pod uwagę stan techniki, koszty wdrożenia oraz rodzaj, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo wystąpienia i dotkliwość ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające stopień ochrony odpowiedni do zagrożenia.

Środki te obejmują w szczególności zabezpieczenie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych, a także dostępu, wprowadzania, przesyłania, zabezpieczenia dostępności i ich separacji. Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych oraz reagowanie na zagrożenia danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już podczas opracowywania lub doboru sprzętu, oprogramowania i procesów, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i domyślne ustawienia przyjazne dla ochrony danych (art. 25 RODO).

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi i podmiotami trzecimi
Jeżeli w ramach naszego przetwarzania ujawniamy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym umowę lub osobom trzecim), przekazujemy im je lub w inny sposób udzielamy im dostępu do danych, odbywa się to wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. jeżeli dane są przekazywane podmiotom trzecim, jako dostawcom usług płatniczych, zgodnie z Art. 6 ust. naszych uzasadnionych interesów (np. podczas korzystania z agentów, hostów internetowych itp.).

Jeśli zlecamy przetwarzanie danych stronom trzecim na podstawie tak zwanej „umowy o realizację zamówienia”, odbywa się to na podstawie Art. 28 DSGVO.

Przelewy do krajów trzecich
Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub dzieje się to w ramach korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych stronom trzecim, to ma miejsce tylko wtedy, gdy ma to na celu wypełnienie naszych (przed)umownych zobowiązań, na podstawie Twojej zgody, na podstawie obowiązku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są specjalne wymogi Art. 44 i nast. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się np. na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego unijnemu (np. dla USA poprzez „Tarczę Prywatności”) lub zgodność z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązania umowne (tzw. „standardowe klauzule umowne”).

Prawa osób, których dane dotyczą
Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy przedmiotowe dane są przetwarzane i zażądać informacji na temat tych danych, a także dalszych informacji i kopii danych zgodnie z Art. 15 RODO.
Masz odpowiednio. Art. 16 DSGVO prawo żądania uzupełnienia danych dotyczących Ciebie lub poprawienia nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie.
Zgodnie z Art. 17 RODO mają Państwo prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych, o których mowa, lub alternatywnie, zgodnie z Art. 18 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych.
Masz prawo zażądać otrzymania danych, które nam przekazałeś, zgodnie z Art. 20 RODO oraz zażądać ich przekazania innym podmiotom odpowiedzialnym.
Masz również prawo, zgodnie z art. 77 RODO, do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo do cofnięcia zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili możesz sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu danych, które Cię dotyczą, zgodnie z Art. 21 RODO. Sprzeciw można w szczególności zgłosić wobec przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej.

Pliki cookie i prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej
„Cookies” to małe pliki, które są przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie mogą być przechowywane różne informacje. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym plik cookie jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie lub „sesyjne pliki cookie” lub „przejściowe pliki cookie” to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu przeglądarki. W takim pliku cookie może zostać zapisana np. zawartość koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. „Stałe” lub „trwałe” odnoszą się do plików cookie, które pozostają przechowywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład stan logowania można zapisać, jeśli użytkownicy odwiedzą go po kilku dniach. W takim pliku cookie mogą być również przechowywane zainteresowania użytkowników, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. „Pliki cookie stron trzecich” to pliki cookie oferowane przez dostawców innych niż osoba odpowiedzialna za obsługę oferty online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko ich pliki cookie, mówimy o „plikach cookie stron trzecich”).

Możemy używać tymczasowych i trwałych plików cookie i wyjaśniamy to w naszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, są proszeni o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookies można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

Ogólny sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie do celów marketingu internetowego można zgłosić w przypadku dużej liczby usług, w szczególności w przypadku śledzenia, za pośrednictwem amerykańskiej strony internetowej http://www.aboutads.info/choices/ lub unijnej strony internetowej http://www.aboutads.info/choices/ ://www.youronlinechoices.com/. Ponadto przechowywanie plików cookie można osiągnąć poprzez ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w tym przypadku nie można korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty online.

usuwanie danych
Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie ograniczone zgodnie z Art. 17 i 18 RODO. O ile wyraźnie nie określono w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania. Jeżeli dane nie zostaną usunięte ze względu na inne, prawnie dopuszczalne cele, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które należy zachować ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech składowanie odbywa się w szczególności przez 10 lat zgodnie z §§ 147 ust. 1 AO, 257 ust. 1 nr 1 i 4, ust. 4 HGB (księgi, rejestry, sprawozdania zarządu, dokumenty księgowe, księgi handlowe , istotne dla dokumentów podatkowych itp.) i 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 4 HGB (pisma handlowe).

Zgodnie z wymogami prawnymi w Austrii przechowywanie odbywa się w szczególności przez 7 lat zgodnie z § 132 ust. 22 lata w związku z nieruchomościami oraz 10 lat w przypadku dokumentów związanych z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, usługami telekomunikacyjnymi, radiowymi i telewizyjnymi świadczonymi na rzecz podmiotów niebędących przedsiębiorcami w państwach członkowskich UE, dla których wykorzystywany jest Mini One Stop Shop (MOSS).

Konto klienta / funkcja rejestracji
Jeśli utworzysz u nas konto klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej, dane podane przez Ciebie podczas rejestracji (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) wykorzystamy wyłącznie w celu świadczenia usług przed zawarciem umowy, realizacji umowy lub w celu opieki nad Klientem (np. aby zapewnić Ci przegląd Twoich poprzednich zamówień u nas lub aby móc zaoferować Ci tak zwaną funkcję notatnika) i oszczędzać. Jednocześnie zapisujemy wtedy adres IP i datę Twojej rejestracji wraz z godziną. Oczywiście dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

W ramach dalszego procesu rejestracji uzyskana zostanie Twoja zgoda na to przetwarzanie i nastąpi odesłanie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Gromadzone przez nas dane służą wyłącznie do udostępnienia konta klienta.

Jeśli wyrażasz zgodę na to przetwarzanie, podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) (a) RODO.

Jeżeli otwarcie konta klienta służy również środkom przedumownym lub realizacji umowy, podstawą prawną tego przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Możesz odwołać udzieloną nam zgodę na otwarcie i prowadzenie konta klienta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość zgodnie z Art. 7 paragraf 3 DSGVO. Wystarczy, że poinformujesz nas o swoim odwołaniu.

Zebrane w tym zakresie dane zostaną usunięte, gdy tylko ich przetwarzanie przestanie być konieczne. Czyniąc to, musimy jednak przestrzegać okresów przechowywania prawa podatkowego i handlowego.

Udział w programach partnerskich afiliacyjnych
W ramach naszej oferty internetowej stosujemy zwyczajowe środki śledzenia oparte na naszych uzasadnionych interesach (tj. interesie analizy, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej oferty internetowej) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, o ile jest to konieczne do działanie systemu afiliacyjnego. Poniżej wyjaśniamy użytkownikom zaplecze techniczne.

Usługi oferowane przez naszych partnerów umownych mogą być również reklamowane i linkowane na innych stronach internetowych (tzw. linki partnerskie lub systemy po zakupie, jeśli na przykład linki lub usługi stron trzecich są oferowane po zawarciu umowy). Operatorzy odpowiednich stron internetowych otrzymują prowizję, jeśli użytkownicy klikają linki partnerskie, a następnie korzystają z ofert.

Podsumowując, w przypadku naszej oferty online konieczne jest, abyśmy mogli śledzić, czy użytkownicy, którzy są zainteresowani linkami partnerskimi i/lub dostępnymi u nas ofertami, postrzegają je później za namową linków partnerskich lub naszej platformy internetowej. W tym celu linki partnerskie i nasze oferty są uzupełniane o określone wartości, które są częścią linku lub w inny sposób, np. w pliku cookie. Wartości obejmują w szczególności stronę źródłową (referrer), czas, identyfikator internetowy operatora witryny, na której znajdował się link partnerski, identyfikator internetowy odpowiedniej oferty, identyfikator internetowy użytkownika, a także jako śledzenie określonych wartości, takich jak identyfikator mediów reklamy, identyfikator partnera i kategoryzacja.

Używane przez nas identyfikatory użytkowników online są wartościami pseudonimowymi. Oznacza to, że same identyfikatory internetowe nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak nazwiska czy adresy e-mail. Pomagają nam jedynie ustalić, czy ten sam użytkownik, który kliknął w link partnerski lub był zainteresowany ofertą za pośrednictwem naszej oferty online, skorzystał z oferty, czyli np. zawarł umowę z dostawcą. Identyfikator online jest jednak osobisty w zakresie, w jakim firma partnerska, a także my, posiadamy identyfikator online wraz z innymi danymi użytkownika. Tylko w ten sposób firma partnerska może nam powiedzieć, czy użytkownik skorzystał z oferty i możemy np. wypłacić bonus.

Program partnerski Amazon
Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO) jesteśmy uczestnikami programu partnerskiego Amazon EU, który ma na celu zapewnienie medium dla stron internetowych, za pomocą którego można uzyskać zwrot kosztów umieszczania reklam i linków do reklam Amazon.de (tzw. system afiliacyjny). Amazon używa plików cookie, aby móc śledzić pochodzenie zamówień. Amazon może między innymi rozpoznać, że kliknąłeś link partnera na tej stronie, a następnie kupiłeś produkt od Amazon.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób Amazon wykorzystuje dane i jak zgłosić sprzeciw, zapoznaj się z polityką prywatności firmy: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Program partnerski Affilinet
Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO) jesteśmy uczestnikami programu partnerskiego affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Monachium, Niemcy, która jest odpowiedzialna za udostępnienie medium dla stron internetowych, za pomocą którego można uzyskać zwrot kosztów reklamy poprzez umieszczanie reklam i linków do Affilinet (tzw. system afiliacyjny). Affilinet wykorzystuje pliki cookies, aby móc prześledzić pochodzenie zawarcia umowy. Affilinet może między innymi rozpoznać, że kliknąłeś link partnerski na tej stronie, a następnie zawarłeś umowę z Affilinet lub za jej pośrednictwem.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Affilinet i możliwości wniesienia sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy: https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

Zgłoszenia użytkowników, komentarze i oceny
Oferujemy Państwu możliwość publikowania na naszej stronie pytań, odpowiedzi, opinii lub ocen, zwanych dalej „artykułami”. Jeśli skorzystasz z tej oferty, przetworzymy i opublikujemy Twój wkład, datę i godzinę przesłania oraz pseudonim, którego mogłeś użyć.

Podstawą prawną tego jest Art. 6 (1) (a) RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość zgodnie z Art. 7 ust.3 RODO. Wystarczy, że poinformujesz nas o swoim odwołaniu.

Ponadto przetwarzamy również Twój adres IP i adres e-mail. Adres IP jest przetwarzany, ponieważ mamy uzasadniony interes w inicjowaniu lub wspieraniu dalszych kroków, jeśli Twój wkład narusza prawa osób trzecich i/lub jest w inny sposób niezgodny z prawem.

W takim przypadku podstawą prawną jest Art. 6 (1) (f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na jakiejkolwiek obronie prawnej, która może być konieczna.

Subskrypcja postów
Jeśli publikujesz artykuły na naszej stronie internetowej, oferujemy również możliwość zasubskrybowania dowolnych artykułów uzupełniających od stron trzecich. Aby móc poinformować Cię o tych artykułach uzupełniających pocztą elektroniczną, przetwarzamy Twój adres e-mail.

Podstawą prawną tego jest Art. 6 (1) (a) RODO. Możesz odwołać swoją zgodę na tę subskrypcję w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość zgodnie z Art. 7 ust.3 RODO. Wystarczy, że poinformujesz nas o odwołaniu lub klikniesz w link rezygnacji z subskrypcji zawarty w odpowiedniej wiadomości e-mail.

kontakt
Kontaktując się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefon lub przez media społecznościowe) informacje podane przez użytkownika są przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia kontaktowego i jego przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO . Informacje o użytkowniku mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientem („system CRM”) lub porównywalnej organizacji zapytań.

Usuwamy żądania, jeśli nie są już potrzebne. Co dwa lata dokonujemy przeglądu konieczności; Ponadto obowiązują ustawowe obowiązki archiwizacyjne.

Zbieranie danych dostępowych i plików dziennika
My lub nasz dostawca hostingu zbieramy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera) na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. Dane dostępowe obejmują nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i żądającego dostawcy .

Informacje z pliku dziennika są przechowywane przez maksymalnie 7 dni ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania nadużycia lub oszustwa), a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie mogą zostać usunięte do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

Google Analytics
Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO) korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LLC („Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google jest certyfikowany zgodnie z umową Tarczy Prywatności i tym samym oferuje gwarancję przestrzegania europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, sporządzania raportów dotyczących działań w ramach tej oferty online oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i korzystaniem z Internetu. Z przetworzonych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

Używamy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools .google .com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, ustawień i możliwości sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https:// / adssettings.google.com/authenticated).

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po 14 miesiącach.

Obecność online w mediach społecznościowych
Utrzymujemy obecność online w sieciach i platformach społecznościowych, aby móc komunikować się z klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami tam aktywnymi oraz aby móc informować ich o naszych tam usługach. Podczas wywoływania odpowiednich sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych odpowiednich operatorów.

O ile nasza deklaracja o ochronie danych nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, jeśli komunikują się z nami w sieciach społecznościowych i platformach, np. piszą posty w naszej obecności online lub wysyłają nam wiadomości.

Integracja usług i treści stron trzecich
Korzystamy z treści lub ofert usług zewnętrznych dostawców w ramach naszej oferty internetowej na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. Zintegruj usługi takie jak filmy lub czcionki (zwane dalej jednolicie „treścią”).

Zakłada to zawsze, że zewnętrzni dostawcy tych treści odbierają adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie mogliby przesłać treści do swojej przeglądarki. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści, których odpowiedni dostawcy używają wyłącznie adresu IP do dostarczania treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tak zwanych znaczników pikselowych (niewidocznych grafik, znanych również jako „sygnały nawigacyjne”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Tagi pikselowe” mogą służyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i zawierać m.in. informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, strony odsyłające, godziny odwiedzin oraz inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty online, a także powiązane do takich informacji z innych źródeł.

Wtyczka społecznościowa „Google+”
Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Google+ („Google Plus”). Google+ to usługa internetowa świadczona przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.

Poprzez certyfikację w ramach Tarczy Prywatności UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w USA przestrzegane są unijne przepisy dotyczące ochrony danych.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej strony internetowej.

Google przechowuje dalsze informacje na temat możliwych wtyczek i ich odpowiednich funkcji

https://developers.google.com/+/web/


Gotowy na Ciebie.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron naszej odwiedzanej witryny, przeglądarka internetowa pobiera reprezentację wtyczki z serwerów Google w USA. Ze względów technicznych konieczne jest, aby Google przetwarzał Twój adres IP. Ponadto rejestrowana jest również data i godzina wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany do Google podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych z wtyczką, informacje zebrane przez wtyczkę z Twojej konkretnej wizyty zostaną rozpoznane przez Google. Google może przyporządkować zebrane w ten sposób informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Na przykład, jeśli użyjesz przycisku „Udostępnij” Google, informacje te zostaną zapisane na Twoim koncie użytkownika Google i, jeśli to konieczne, opublikowane za pośrednictwem platformy Google. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Google przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika Google.

Google udziela dalszych informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych, a także o Twoich prawach i możliwościach ochrony w tym zakresie w

https://policies.google.com/privacy

odzyskiwalne informacje o ochronie danych.

„Wtyczka społeczna Facebook’a
Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Facebook to usługa internetowa świadczona przez facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W UE usługa ta jest z kolei obsługiwana przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, zwanych dalej „Facebookiem”.

Poprzez certyfikację w ramach Tarczy Prywatności UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Facebook gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w USA przestrzegane są unijne przepisy dotyczące ochrony danych.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej strony internetowej.

Facebook dostarcza dalszych informacji na temat możliwych wtyczek i ich funkcji

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Gotowy na Ciebie.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej z odwiedzanych przez Ciebie stron naszej witryny, Twoja przeglądarka internetowa pobiera reprezentację wtyczki z serwerów Facebooka w USA. Ze względów technicznych Facebook musi przetwarzać Twój adres IP. Ponadto rejestrowana jest również data i godzina wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych z wtyczką, informacje zebrane przez wtyczkę podczas Twojej konkretnej wizyty zostaną rozpoznane przez Facebook. Facebook może przyporządkować tam zebrane w ten sposób informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Na przykład, jeśli użyjesz przycisku „Lubię to” Facebooka, informacje te zostaną zapisane na Twoim koncie użytkownika Facebooka i, jeśli to konieczne, opublikowane na platformie Facebooka. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub użyć dodatku do przeglądarki internetowej, aby zapobiec zablokowaniu ładowania wtyczki Facebooka.

Facebook udziela dalszych informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych, a także o Twoich prawach i możliwościach ochrony w tym zakresie w

https://www.facebook.com/policy.php

odzyskiwalne informacje o ochronie danych.

Wtyczka społecznościowa „Twitter”
Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Twitter. Twitter to usługa internetowa świadczona przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, zwaną dalej „Twitterem”.

Poprzez certyfikację w ramach Tarczy Prywatności UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w USA przestrzegane są unijne przepisy dotyczące ochrony danych.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej strony internetowej.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej z odwiedzanych przez Ciebie stron naszej witryny, Twoja przeglądarka internetowa pobiera reprezentację wtyczki z serwerów Twittera w USA. Ze względów technicznych Twitter musi przetwarzać Twój adres IP. Ponadto rejestrowana jest również data i godzina wizyty na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany na Twitterze podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych za pomocą wtyczki, informacje zebrane przez wtyczkę podczas Twojej konkretnej wizyty zostaną rozpoznane przez Twitter. Twitter może przyporządkować zebrane w ten sposób informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Jeśli na przykład użyjesz tak zwanego przycisku „Udostępnij” z Twittera, informacje te zostaną zapisane na Twoim koncie użytkownika Twittera i, jeśli to konieczne, opublikowane za pośrednictwem platformy Twittera. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Twittera przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika Twittera.

Twitter zawiera dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także Twoich praw i możliwości ochrony w tym zakresie w

https://twitter.com/privacy

odzyskiwalne informacje o ochronie danych.

Google AdWords ze śledzeniem konwersji
Na naszej stronie korzystamy z komponentu reklamowego Google AdWords oraz tak zwanego śledzenia konwersji. Jest to usługa świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.

Poprzez certyfikację w ramach Tarczy Prywatności UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w USA przestrzegane są unijne przepisy dotyczące ochrony danych.

Używamy śledzenia konwersji do ukierunkowanej reklamy naszej oferty. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej.

Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, używane przez nas śledzenie konwersji zapisze plik cookie na Twoim urządzeniu. Te tak zwane pliki cookie konwersji tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika.

Jeśli plik cookie jest nadal ważny i odwiedzasz określoną stronę w naszej witrynie, zarówno my, jak i Google możemy ocenić, czy kliknąłeś jedną z naszych reklam umieszczonych przez Google i że zostałeś przekierowany na naszą witrynę.

Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji Google tworzy dla nas statystyki odwiedzin naszego serwisu. Daje nam to również informacje o liczbie użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę (reklamy) oraz o stronach naszej witryny, do których następnie uzyskano dostęp. Jednak ani my, ani strony trzecie, które również korzystają z Google AdWords, nie są w stanie zidentyfikować Cię w ten sposób.

Możesz również uniemożliwić lub ograniczyć instalację plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Jednocześnie w każdej chwili możesz usunąć już zapisane pliki cookie. Jednak wymagane do tego kroki i środki zależą od używanej przeglądarki internetowej. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej lub o kontakt z jej producentem lub wsparciem.

Ponadto Google oferuje również pod

https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/policies/privacy/

dalsze informacje na ten temat, a w szczególności o możliwościach uniemożliwienia wykorzystania danych.

Google AdSense
Na naszej stronie używamy Google AdSense do integracji reklam. Jest to usługa świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.

Poprzez certyfikację w ramach Tarczy Prywatności UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w USA przestrzegane są unijne przepisy dotyczące ochrony danych.

Google AdSense przechowuje pliki cookie i tzw. sygnały nawigacyjne na Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem Twojej przeglądarki internetowej. Dzięki temu Google może analizować, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej. Oprócz Twojego adresu IP i wyświetlanych Ci formatów reklamowych, zebrane w ten sposób informacje są przesyłane do Google w USA i tam przechowywane. Ponadto Google może przekazywać te informacje partnerom umownym. Google oświadcza jednak, że Twój adres IP nie będzie łączony z innymi danymi od Ciebie.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej.

Jeżeli nie zgadzasz się na to przetwarzanie, masz możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Pliki cookie” powyżej.

Ponadto Google oferuje pod

https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated

dalsze informacje, w szczególności o możliwościach uniemożliwienia wykorzystania danych.

Przykładowe oświadczenie o ochronie danych kancelarii Weiß & Partner

https://www.ratgeberrecht.eu/dienstleistungen/muster-datenschutzerklaerung.htmlUwagi dotyczące integracji blogfoster Insights na moim blogu:

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia analitycznego blogfoster Insights firmy blogfoster GmbH, Mehringdamm 34, na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO) 10961 Berlin, na podstawie Piwik/Matomo, oprogramowania open source do statystycznej oceny dostępu użytkowników.

Zbierane są dane statystyczne o wizytach odwiedzających witrynę. Adres IP użytkowników jest skracany przed zapisaniem. Jednak blogfoster Insights wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z tej oferty online przez użytkownika. Z przetworzonych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej oferty online są przechowywane na serwerach blogfoster GmbH. Istnieje umowa na przetwarzanie danych z blogfoster GmbH.

Sprzeciw nie jest możliwy, jeśli generalnie wyłączyłeś korzystanie z plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Dlatego musisz zezwolić na wyjątek dla pliku cookie rezygnacji Matomo (dawniej Piwik) w ustawieniach przeglądarki, abyśmy mogli technicznie zrealizować Twój sprzeciw. Twój sprzeciw pozostaje zarejestrowany, dopóki nie usuniesz pliku cookie rezygnacji. W tym kontekście należy pamiętać, że plik cookie zostanie oczywiście usunięty, jeśli bezkrytycznie usuniesz wszystkie pliki cookie w swojej przeglądarce. Jeśli usunąłeś plik cookie, musisz go ponownie ustawić. Jeśli uzyskujesz dostęp do tego bloga z różnych komputerów lub z różnych przeglądarek, musisz dodać pliki cookie oddzielnie dla każdego używanego komputera lub przeglądarki.